BEWEEG NU! OEFENTHERAPIE MENSENDIECK
Je (online) coach in houding, beweging, slapen en ontspanning!

Privacyreglement

Als oefentherapeut ga ik zorgvuldig met je gegevens om. Op de registratie van je gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Dit reglement geldt óók voor cliënten die een (groeps-) training of cursus volgen, bij de patiënt in de thuissituatie en alle andere plaatsen, hier niet benoemd,  waar oefentherapeutische zorg wordt verleend. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’: 

Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om je duidelijke informatie te geven over je behandeling. De oefentherapeut zal je informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. Jijzelf, als patiënt, dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

  • De oefentherapeut houdt een dossier bij over je behandelingen. Je hebt recht op inzage in je dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
  • Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut

  • Je privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat je met je oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jouw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.
  • Behalve de oefentherapeut die je behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere oefentherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven als je hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

Privacy van uw dossier

  • Je dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut

Je mag van je oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Onderzoek

  • Als je er bezwaar tegen hebt dat je gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun je dat mededelen aan je oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in je dossier.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in je dossier.